Sort by
Sort by

Diverzifikacija i inkluzija​

U Kompaniji Nestlé podstičemo različitost i uključivost kroz vlastiti utjecaj na:
Kulturu
Kulturu
Kulturu

građenjem inkluzivne kulture, vodeći računa o razlikama među našim zaposlenim, u zajedničkom radu 

Društvo
Društvo
Društvo

nastupanjem i angažiranjem na inkluzivan način u društvu i sa zainteresiranim stranama u različitim oblastima svog poslovanja u cijelom nizu vrijednosti

Inovacije
Inovacije
Inovacije

razmišljanjem o potrebama različitih potrošača i kupaca kada su u pitanju naši proizvodi i usluge i tako što zagovaramo inkluzivnost u pogledu njihove pristupačnosti – kad god, gdje god, koliko god

Šta podrazumijeva različitost i uključivost u Nestléu?

Različitost i uključivost su sastavni dio kulture naše kompanije i jedan od načina da oživotvorimo svoju svrhu i vrijednosti. 

Naše vrijednosti imaju svoje korijene u poštovanju: poštovanju sebe, poštovanju drugih, poštovanju različitosti i poštovanju naše budućnosti. Trudimo se da ugradimo različitost i uključivost u sve čime se bavimo i pri tome smo usredsređeni na tri ključne oblasti: kulturu, inovacije i društvo. Ovo uključuje stvaranje inkluzivne kulture, koja vrednuje različite talente i iskustva naših radnika, s inovacijama koje služe potrebama naših različitih potrošača i kupaca i društvenim angažmanom na različitim tržištima na kojim poslujemo.

Upošljavamo stručne i motivirane ljude koji poštuju naše vrijednosti, pružamo im jednake mogućnosti za razvoj i napredovanje i štitimo njihovu privatnost. Naša posvećenost pružanju jednakih mogućnosti počinje od regrutovanja i traje do završetka radnog odnosa.

Thumbnail
Rodna ravnoteža

Rodna ravnoteža je naš prioritet još od 2008, što nam je pomoglo da povećamo broj žena na svim nivoima organizacije. Mi želimo da budemo rodno izbalansirana kompanija kroz stvaranje i omogućavanje uslova u našem radnom okruženju koji će omogućiti godišnje povećavanje procenta žena na direktorskim i položajima visokih rukovodilaca. Naše globalne i lokalne inicijative u pogledu rodne različitosti obuhvataju: 

 • Razvoj mogućnosti: mentorstvo i podučavanje
 • Događaje s primjerima za ugled, okrugle stolove i diskusije putem mreže
 • Obuku o razvoju liderskih vještina i radionice na temu nesvjesne pristrasnosti
 • Politiku zaštite materinstva (pdf, 1Mb)

 

43%
43% naših menadžerskih pozicija širom svijeta zauzimaju žene

 

Ugradili smo rodno balansiranje u praksu ljudskih resursa. Posljednjih godina napredovali smo u povećanju broja žena na menadžerskim pozicijama. Do 2018. godine 43% ovih pozicija zauzele su žene. U narednom periodu poseban naglasak stavit ćemo na proporcionalno povećanje učešća žena na 200 najviših rukovodećih mjesta, od sadašnjih oko 20% na 30% do 2022. Ovaj cilj predstavlja dalji korak na putu kompanije Nestlé ka rodnoj izjednačenosti.

Vjerujemo da će veća raznolikost radne snage, s većim učešćem žena na najvišim položajima, ojačati našu kulturu uključivanja i učiniti Nestlé boljom kompanijom. Postavljamo mjerljive ciljeve da bismo održali sopstvenu odgovornost. Svjesni smo da poboljšanje rodne ravnoteže vodi boljim odlukama, većim inovacijama i većem zadovoljstvu zaposlenih.

Mark Schneider, Nestlé CEO

 

 

 

Tokom 2019. izložili smo akcioni plan za povećanje broja žena na višim rukovodećim položajima na globalnom nivou. Plan ubrzanja rodne ravnoteže obuhvata sljedeće specifične aktivnosti:

 • Podrška svim menadžerima da njeguju inkluzivno radno okruženje i obaveza da svi prođu obuku o nesvjesnoj pristrasnosti;
 • Podrška za korištenje programa kompanije Nestlé, plaćenog odsustva za roditelje i usvajanje politike fleksibilnog rada u svim aktivnim Nestlé kompanijama;
 • Proširenje mentorskih i sponzorskih programa za pripremu žena koje posjeduju visoke potencijale za više rukovodeće položaje;
 • Zapošljavanje i promocija većeg broja žena na visokim rukovodećim položajima;
 • Praćenje rezultata s visokim rukovodiocima, radi promocije rodnog balansiranja i osiguranja napretka;
 • Kontinuirani napori na sprovođenju politike jednakog plaćanja i otklanjanje uslova koji stvaraju razlike u zaradama prema rodu;
 • Izvještavanje o napretku u godišnjem izvještaju Nestlea 
 • Stvaranje zajedničkih vrijednosti
Thumbnail

Udio Nestléa u Indeksu rodne ravnopravnosti 2019.

Plan ubrzanja rodne ravnoteže kompanije Nestlé pojačava naše postojeće napore u proširenju rodne ravnoteže među zaposlenim. Uvjereni smo da će svako, i muškarci i žene, odigrati ključnu ulogu u razvoju rodne jednakosti i stvaranju boljeg mjesta za rad.

Béatrice Guillaume-Grabisch, Izvršna potpredsjednica, Rukovodilac Ljudskih resursa grupe i Poslovnih usluga
Kulturna prilagodljivost

Sa svojih 308.000 zaposlenih širom svijeta, pripadnika 177 različitih nacionalnosti, i prisustvom u 189 zemalja, kulturna prilagodljivost je veoma važna za Nestlé i mi je podržavamo kroz razne programe za rukovodioce i zaposlene u Kompaniji Nestlé, kroz koje oni trebaju:

 • Razumjeti utjecaj kulturnih razlika na pristup ljudi obavljanju poslovanja;
 • Razumjeti kako da pruže povratnu informaciju u skladu s različitim kulturama;
 • Naučiti kako se komunikacija i društveno ponašanje razlikuju u pojedinim kulturama i kako se na odgovarajući način prilagoditi.

Ovi programi podrazumijevaju radionice na temu kulturne prilagodljivosti i rješenja e-obuke.

Thumbnail
Podrška različitosti generacija u radnom okruženju

U Kompaniji Nestlé, mjere za unapređenje različitosti i uključivosti podrazumijevaju i jednakost ljudi različitih generacija. Tokom 2017. u Nestléu u Francuskoj organiziran je Dan milenijalaca, koji je obuhvatio i radionice „obrnutog“ mentorstva i međugeneracijsku razmjenu mišljenja i rasprave. Tog dana uveden je Izazov milenijalcima, gdje se od timova milenijalaca tražilo da predstave svoje prijedloge na temu kako graditi ‘Nestlé budućnosti’. Timovi finalista pozvani su da iznesu svoje prijedloge višem rukovodstvu.

Thumbnail
Podrška ljudima različitih sposobnosti

Cilj nam je stvoriti kulturu koja se zasniva na snazi, a da vodimo računa i o mogućnostima. Razvili smo opći postupak samoprocjene u kojem sva naša tržišta daju ocjenu sopstvenog nivoa uključivosti i vrsta aktivnosti za ljude s posebnim potrebama na radnom mjestu. Cilj je da se slijede najbolja praksa i aktivnosti u obuci i građenju svijesti, vraćanju na posao nakon povreda, omogućavanju fizičkog pristupa mjestima i organizaciji radnog mjesta.

Na različitim Nestléovim tržištima uspostavljeni su lokalni programi koji imaju za cilj povećanje zaposlenosti osoba s različitim sposobnostima. Primjeri su Nestlé Australija, gdje su javno pokrenute dvije inicijative za uključivost koje su podržale Vladine organizacije FAB i WUK. Nestlé Francuska je potpisala svoj drugi “Aranžman za grupe s posebnim potrebama” koji se temelji na tri principa:

 • Zadržavanje na poslu ljudi s posebnim potrebama,
 • Regrutovanje i prilagođavanje ljudi s posebnim potrebama,
 • Obuka i komunikacija na osvješćivanju o ovoj temi.

 

 

 

Zahvaljujući naporima usmjerenim na zapošljavanje ljudi s posebnim potrebama, na dodjeli nagrada European Diversity 2014, Nestlé Francuska je dobila priznanje Poslodavac godine

Thumbnail
Ojačavanje LGBT+ zajednica
Thumbnail

Mi, pored ostalog, širimo napore da ojačamo kulturu uključivosti (lezbejke, gejevi, biseksualne i transseksualne + osobe) u saradnji s vanjskim organizacijama.

Od 2018. javno podržavamo Standarde ponašanja za preduzeća za borbu protiv diskriminacije lezbejki, gej, biseksualnih, transseksualnih i interseksualnih (LGBTI) osoba koje su usvojile Ujedinjene nacije.

Napori koje ulažemo na lokalnom nivou nagrađeni su u SAD: Nestlé USA i Nestlé Purina PetCare su u godišnjem indeksu korporativne ravnopravnosti za 2018, kojim se na nacionalnom nivou vrednuju korporativna politika i prakse u pogledu jednakosti na radnim mjestima lezbejki, gej, biseksualnih, transrodnih i kvir (LGBTQ) osoba, koji sprovodi Human Rights Campaign Foundation, ostvarili rezultat 95% i 100%.

Vodimo zajedno

Naši tekući programi obuke, radionice i razmjene najbolje prakse o različitosti i uključivosti, kao i o nesvjesnoj pristrasnosti, imaju za cilj da osiguraju da svi naši zaposleni usvoje viziju koja nas vodi. U 2017. pokrenuli smo seriju lokalnih konferencija širom svijeta pod nazivom „Vodimo zajedno“. Ove konferencije okupile su žene i muškarce svih generacija, na svim nivoima, da kroz raspravu iznesu na koji način možemo ubrzati naš put prema različitosti i uključenosti.

Od 2019. Nestlé ima više od 25 mreža zaposlenih širom svijeta.

Umanjenje nesvjesne pristrasnosti

Jedan od katalizatora u stvaranju održive i dugotrajne kulture različitosti i uključenosti je smanjenje efekata nesvjesne pristrasnosti u našem radnom okruženju.

Nesvjesna pristrasnost su društveni stereotipi o određenim grupama ljudi koje pojedinci usvajaju bez razmišljanja. Svi su nesvjesno pristrasni u odnosu na razne društvene i identitetske grupe i ove predrasude proizilaze iz tendencije da se društveni svjetovi organiziraju kroz kategorizaciju.

Radionice i alati za obuku koje koristimo u ovoj temi ocijenjeni su kao učinkoviti i veoma su popularni kod naših zaposlenih.

Naše radionice pružaju zaposlenima priliku da se slobodno izraze, podijele s drugima svoje predrasude koje se javljaju u stvarnom životu i nađu praktična rješenja u međusobnim odnosima.

Programi obuke i alati za testiranje koji su na raspolaganju našim zaposlenim omogućavaju im da prepoznaju i mjere predrasude kojih možda i nisu svjesni i da slijede preporuke za sopstveni razvoj, kao i razvoj naše kulture. Tokom 2018. 1464 zaposlenih prošlo je ovu obuku, što računajući od 2015. predstavlja ukupno 12.120.

Više o nesvjesnoj pristrasnosti

U Nestlé India je na hindu jeziku razvijen prilagođeni modul za obuku zaposlenih u fabrici; 135 članova sindikata iz četiri fabrike prošlo je obuku, a zatim su program proširili i na zaposlene, uz podršku HR timova. Programom su u 2018. obuhvaćene i ostale fabrike.

U Nestlé Middle East za članove Komisije višeg rukovodstva (Mancom) organizirana su dva događaja o različitosti i uključenosti, koje je sprovodio Global Head of Diversity and Inclusion. Radionica o podizanju svijesti, održana na engleskom jeziku, snimljena je i stavljena na raspolaganje svim zaposlenima, a titlovana je na arapskom i perzijskom jeziku.

Thumbnail