Nestlé pokreće aktivnosti za rješavanje pitanja dječjeg rada kao odgovor na izvještaj Udruženja protiv zloupotreba rada u vezi sa lancem opskrbe kakaom koji kompanija koristi.

Nestlé pokreće aktivnosti za rješavanje pitanja dječjeg rada kao odgovor na izvještaj Udruženja protiv zloupotreba rada u vezi sa lancem opskrbe kakaom koji kompanija koristi.

Nestlé i njegovi partneri će uključiti zajednice u Obali Slonovače u novom nastojanju da se spriječi korištenje dječjeg rada u područjima gdje se uzgaja kakao, kroz podizanje svijesti i podučavanje ljudi kako bi znali prepoznati djecu izloženu riziku, kao i da interveniraju kada se taj problem pojavi.

Ova inicijativa je dio akcijskog plana sastavljenog od strane Nestléa kao odgovor na izvještaj o lancu opskrbe kakaom koje kompanija posjeduje u ovoj zapadno afričkoj zemlji, koji je napravilo Udruženje protiv zloupotreba rada (FLA).

Ona se nadovezuje na postojeća nastojanja da se ostvari održiva opskrba kakaom kroz ’Nestlé kakao plan’.

„Korištenje dječjeg rada u našem lancu opskrbe kakaom, protivno je svemu za što se zalažemo. Kao što je jasno navedeno u izvještaju udruženja FLA, nijedna kompanija koja nabavlja kakao u Obali Slonovače ne može jamčiti da se to ne događa, ali mi možemo reći da suzbijanje dječjeg rada predstavlja prioritet naše kompanije“ rekao je Hoze Lopez (José Lopez), operativni potpredsjednik Nestléa.

Nalazi FLA
FLA je zaključio da uz određene korekcije i poboljšanja, ’Nestlé kakao plan’ može postati dobro zaokruženi program razvoja.

Plan, zajedno s drugim inicijativama u kojima Nestlé sudjeluje, predstavlja građu za još čvršće i dalekosežnije mjere, navode stručnjaci udruženja FLA  u svom izvještaju.
Oni su ustanovili da je dječji rad na farmama kakaa u Obali Slonovače stvarnost i da njegov korijen leži u nizu čimbenika, među kojima su siromaštvo i društveno-ekonomski položaj farmera i njihovih obitelji.  

U izvještaju se navodi da učinkovita strategija za eliminiranje problema mora početi tako što će se propitivati stavovi i viđenja onih koji sudjeluju u lancu opskrbe kakaom, kao i zajednica u kojoj oni žive.

Nestlé ne posjeduje niti upravlja farmama u Obali Slonovače, ali ima dobru poziciju iz koje može pozitivno utjecati na način života radnika u lancu opskrbe kakaom, navodi Udruženje FLA, zahvaljujući utjecaju koji ima kod svojih dobavljača i količini kakaa koju nabavlja.

Poduzimanje mjera
FLA  je dao Nestléu 11 preporuka, koje kompanija u potpunosti podržava i po kojima djeluje, u nekim slučajevima u suradnji sa svojim partnerima.
Nestlé je posvećen iskorjenjivanju dječjeg rada iz svog lanca opskrbe kakaom.
Mjere koje su potrebne za suzbijanje dječjeg rada ustanovljene su kao prioritet, zajedno sa unapređenjem „Pravilnika Nestléovih dobavljača“.

Nestlé želi da dobavljači iz Obale Slonovače osiguraju da farmeri koji uzgajaju kakao za Nestlé, budu u potpunosti svjesni obveza iz pravilnika.
Kompanija Nestlé će bliže surađivati sa dobavljačima, svojim certifikacijskim partnerima i drugim tijelima, kako bi se osiguralo da oni koji rade unutar lanca opskrbe kakaom dobiju bolju obuku u područjima problema dječjeg rada i načina za njegovo suzbijanje.  

Praćenje i primjena pravnih sredstava
Nestlé vjeruje da će rad sa domaćim zajednicama kako bi se stvorio kvalitetan plan praćenja i primjene pravnih sredstava, pružiti najbolji povrat, jer on teži poboljšanju radnih uvjeta.

Rukovodstvo Nestléa u Obali Slonovače će nadzirati nove inicijative u vezi dječjeg rada i koordinirati rad sa svim partnerima, dobavljačima i organima vlasti.
Nestlé će surađivati sa svojim partnerom, Međunarodnom inicijativom u području kakaa, fondacijom koja surađuje sa industrijom kakaa, civilnim društvom i sindikatima, kako bi se primijenio novi plan praćenja i primjene pravnih sredstava.  

On će biti probno pokrenut u 40 zajednica, koje pokrivaju 2 zadruge farmi kakaa, tokom ovogodišnje žetve kakaa.  

Plan je da se on dalje širi, tako da obuhvati još 30 zadruga do 2016, u oko 600 zajednica. 

FLA će procijeniti uspješnost ovog modela praćenja i sprječavanja dječjeg rada, tokom naredne tri godine.

Jačanje i postupno povećanje „Nestlé kakao plana“
Nestlé pozdravlja FLA nalaze da „Nestlé Kakao Plan“ predstavlja osnovu za jačanje i ulaganje dodatnih napora da se u lancu opskrbe kakaa ostvari ambicija da se on oslobodi dječjeg rada.

„Nestlé kako plan“ ima za cilj omogućiti farmerima da vode profitabilne farme, da ukinu korištenje dječjeg rada i osiguraju održivu nabavku kakaa.
On je osmišljen radi stvaranja vrijednosti kroz čitav lanac opskrbe, posebno za farmere i njihove obitelji, ali i za sve dioničare kompanije, što predstavlja pristup koji se u Nestléu naziva „Stvaranje zajedničke vrednosti“.

Nestlé vjeruje da će unaprjeđenje i postupno povećanje „Nestlé kakao plana“ pomoći da se osigura održivi promet kakaa iz Obale Slonovače.
Nestlé se obavezao da 10% globalne nabavke kakaa ove godine pokrije od farmera koji su obuhvaćeni „Nestlé kakao planom“.

Nestlé planira spomenuto povećati na 15% u 2013.

Ostavljanje traga u društvu
Preko 6.000 farmera kakaa u Obali Slonovače prošlo je obuku, u okviru plana, tokom 2012.

Podijeljeno im je preko 800.000 plantaža kakaa bolje kvalitete.
Do 2015. Nestlé namjerava obučiti dodatnih 24.000 farmera i isporučiti još tri miliona sadnica.
U ožujku, kompanija Nestlé je otvorila prvu školu koju je sagradila za zadrugu „Nestlé kakao plana“.

U slijedeće četiri godine, Nestlé sa svojim partnerima Svjetskom fondacijom za kakao planira sagraditi ili obnoviti 40 škola za druge zajednice, za koje je utvrđeno da su u teškom položaju.

Redovno ažuriranje
U svom planu aktivnosti, Nestlé je definirao dodatne mjere koje će biti potrebne u nadolazećim godinama. Zajedno sa FLA objavljivati će godišnje ažurirane izvještaje o napredovanju.   
Nestlé nastoji postići transparentnost kroz čitav ovaj proces. 
Nestlé je prva kompanija u prehrambenoj industriji koja se pridružila udruženju FLA, neprofitnoj inicijativi više zainteresiranih strana, koje surađuje sa vodećim kompanijama na poboljšanju uvjeta rada u njihovom lancu opskrbe.

Nestlé je zamolio FLA da mapira cjelokupan lanac nabave Nestléa u Obali bjelokosti. Nestlé se obavezao da će surađivati sa udruženjem FLA dugoročno, radi rješavanja pitanja pokrenutih u ovom izvještaju.

Postojeći plan aktivnosti je samo prvi korak u dugom procesu. 
Kompleksnost pitanja dječjeg rada u lancu opskrbe kakaom, ukazuje na to da će rješavanje ovog problema trajati godinama. 

Certifikati
Nestlé surađuje sa partnerima „UTZ Certified“ i „Fairtrade“ radi pribavljanja certifikata za kakao koji proizvode zadruge iz „Nestlé kakao plana“, u okviru svojih nastojanja da promovira održivost i riješi probleme rada.

Nestlé će nastaviti surađivati sa svojim certificiranim partnerima radi jačanja uloge dobivanja certifikata u suzbijanju dječjeg rada. 
Kompanija će također surađivati sa svojim dobavljačima na novim načinima smanjenja rizika od dječjeg rada na farmama, koje još nisu obuhvaćene Nestlé planom, prema preporukama iz FLA izvještaja.

Suradnja s vladom
Kompanija Nestlé dijeli stavove udruženja FLA, koji se odnose na to da kompanija pojedinačno ne može riješiti problem dječjeg rada u sektoru kakaa u Obali Slonovače.
Uloga vlade i drugih zainteresiranih strana od ključnog je značaja.

Stoga, Nestlé daje punu podršku nacionalnom planu aktivnosti vlade Obale Slonovače, koji je usmjeren na borbu protiv trgovine djecom, iskorištavanja djece i rada djece.
„Mi pozdravljamo ovu inicijativu vlade Obale Slonovače,” izjavio je Hoze Lopez. „Naš pristup je u potpunosti usklađen sa njihovim i mi se unaprijed radujemo suradnji s njima u postizanju zajedničkih ciljeva.”

Vezane informacije:

Udruženje protiv zloupotreba rada:  http://www.fairlabor.org/
Nestlé kakao plan: http://www.nestlecocoaplan.com
Međunarodna inicijativa za kakao: http://www.cocoainitiative.org/
Stvaranje zajedničke vrijednosti: http://www.nestle.com/CSV
Svjetska fondacija za kakao: http://www.worldcocoafoundation.org/
UTZ Certified: http://www.utzcertified.org/
Pošteni uvjeti trgovanja: http://www.fairtrade.org.uk/

Detaljnije o tome možete pročitati na:

• Nestlé postaje prva kompanija u prehrambenoj industriji koje ulazi u partnerstvo,sa Udruženjem protiv zloupotreba rada
http://www.nestle.com/Media/NewsAndFeatures/Pages/Fair_Labour_Association.aspx

• Početak suradnje sa Udruženjem protiv zloupotreba rada
http://www.nestle.com/Media/NewsAndFeatures/Pages/Starting-work-FLA.aspx